<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/SiteMaster.Master" AutoEventWireup="true" CodeBehind="rules.aspx.cs" Inherits="Wywrotka.rules" %> Wrotkarnia Wywrotka

Regulamin

 1. Operatorem Wrotkarni „Wywotka” Roller Skates Park przy ul. Bolesława Krzywoustego 72 w Poznaniu (Kinepolis) – w dalszej części Regulaminu: Obiekt – jest Wywrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Bolesława Krzywoustego 72, 61-144 Poznań, NIP 782-275-25-11; REGON 368639659; KRS 702160.
 2. Wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu oraz korzystające z Obiektu są Użytkownikami, którzy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Wrotkarni „Wywrotka” Roller Skates Park – w dalszej części Regulamin. Wejście na teren Obiektu, przybywanie na nim i korzystanie z Obiektu jest równoznaczne z zapoznaniem się, akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania Regulaminu.
 3. Przebywanie¬ na terenie obiektu wiąże się z bezwzględnym obowiązkiem przestrzegania Regulaminu oraz wykonywania poleceń obsługi Obiektu. Użytkownik korzysta z Obiektu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, obsługa Obiektu uprawniona jest do nakazania jego opuszczenia, bez prawa do zwrotu poniesionych wydatków.
 4. Na terenie Obiektu znajduje się:
  1. tor wrotkarski;
  2. wypożyczalnia sprzętu wrotkarskiego,
  3. kawiarenka,
  4. szatnia,
  5. toaleta.
 5. Korzystanie z Obiektu jest płatne. Warunki odpłatnego korzystania z Obiektu ustalone są w obowiązującym Cenniku. Cennik udostępniony jest w Obiekcie oraz na stronie internetowej Obiektu. Warunki bezpłatnego korzystania z Obiektu określa każdorazowo Operator.
 6. Obiekt ma charakter ogólnodostępny i jest czynny zgodnie z Harmonogramem. Harmonogram udostępniony jest w Obiekcie i na stronie internetowej Obiektu. Warunki korzystania z Obiektu poza godzinami określonymi w Harmonogramie, oraz z pominięciem Harmonogramu, określa każdorazowo Operator. Operator zastrzega prawo do nakazania opuszczenia i zamknięcia Obiektu w każdym czasie z przyczyn niezależnych.
 7. Użytkownicy poniżej 13 lat mogą korzystać z Obiektu wyłącznie pod pieczą przedstawiciela ustawowego. Użytkownicy, którzy ukończyli 13 lat, mogą korzystać z Obiektu za wyrażoną na piśmie zgodą przedstawiciela ustawowego.
 8. Korzystanie z Obiektu przez Grupy Zorganizowane wymaga potwierdzenia przez Operatora rezerwacji zgłoszonej z jednodniowym wyprzedzeniem. Grupą Zorganizowaną w rozumieniu Regulaminu jest grupa co najmniej 10 zindywidualizowanych osób, z wyznaczoną osobą Opiekuna Grupy, ponoszącą odpowiedzialność za zachowanie i bezpieczeństwo tych osób na mocy odrębnych regulacji. Warunki korzystania z Obiektu przez Grupy Zorganizowane oraz indywidualnych Użytkowników w tym czasie określa każdorazowo Operator.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania należytej ostrożności podczas korzystania z Obiektu, unikania sytuacji zagrożenia dla siebie oraz innych Użytkowników.
 10. Użytkownik toru wrotkarskiego Obiektu zobowiązany jest korzystania podczas jazdy z kasku oraz kompletu ochraniaczy. Operator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Użytkowników, którzy rezygnują z kasku i ochraniaczy.
 11. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem wypożyczonego w Obiekcie sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze Obiektu.
 12. Użytkownik zobowiązany jest oddać wypożyczony w Obiekcie sprzęt w stanie niepogorszonym, w miejscu do tego wyznaczonym, natychmiast po zakończeniu korzystania z toru wrotkarskiego Obiektu, i ponosi związaną z tym odpowiedzialność.
 13. Na torze wrotkarskim Obiektu może jednocześnie przebywać nie więcej niż 45 Użytkowników. Operator zastrzega prawo do zamknięcia toru wrotkarskiego dla kolejnych Użytkowników po osiągnięciu tej liczby.
 14. Na terenie Obiektu zabrania się:
  1. jazdy na wrotkach poza torem wrotkarskim;
  2. wnoszenia przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia bądź zdrowia innych Użytkowników;
  3. wnoszenia artykułów spożywczych zakupionych poza Obiektem, napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1992 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 230 ze zm.), środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 Nr 179 poz. 1485 ze zm.);
  4. przebywania i korzystania z Obiektu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1992 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 230 ze zm.), pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 Nr 179 poz. 1485 ze zm.), korzystania z wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 1996 Nr 10 poz. 55 ze zm.)
  5. wchodzenia do pomieszczeń technicznych Obiektu;
  6. zaśmiecania i niszczenia mienia Obiektu;
  7. wprowadzania do Obiektu zwierząt.
 15. Korzystanie z Obiektu związane jest z ryzykiem sportowym powstania urazów i uszkodzeń ciała. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie oraz na mieniu wynikłe podczas oraz związane z korzystaniem z Obiektu. W przypadku doznania przez Użytkownika urazu bądź uszkodzenia ciała, należy niezwłocznie powiadomić obsługę Obiektu.
 16. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, uszkodzenie bądź utratę przedmiotów Użytkowników na terenie Obiektu.
 17. Regulamin obowiązuje od dnia 21.12.2017.